FACULTY

Department of Aquaculture

DirectorMu Changkao      Yin Fei

Wang Chunlin         Su Xiurong         Jin Shan         Zhou Qicun       Gu Xiaoying        Jiang Xiamin      Cui Zhaoxia         Xue Liangyi        Li Chenghua      Xu Shanliang     Wang Danli         Wang Yinong         Xu Jilin         Luo Qijun         Xu Yongjian         Ye Yangfang       Qian Dong       Jin Chunhua       Xie Fengjun         Zhu Junquan      Lin Xia      Yang Rui      Chen Huiqun      Lu Tongxia      Wang Yajun     Zhou Suming  Zhang Weiwei       Han Qingxi       Hou Congcong       Li Ronghua       Song Weiwei  Liu Lei      Li Ye       Shi Ce      Zhao Xuelin      Lu Chenyang   Jin Min      Shao Yina    Peng Ruibing     Zhou Jun      Wang Huang      Xie Jiasong      Guo Ming      Liao Kai  Sun Peng        Ma Rongrong        Yang Yanan        Bao Chenchang       Feng Tianyi   Jiao Lefei        Jiang Liming        Lv Zhimeng        Ma Shuonan       Ming Tinghong     Rang Zhaoshou        Xie Xiao        Yang Yang         Zhang Wuxiao        Zhao Dan      Zheng Jinbin   Wu Qingyang      Zhang Siyuan      Wang Xiaopeng       Zhang Zhen   Sun Lianlian      Jiang Maowang      Han Jiaojiao      Liang Weikang

 

 

Department of Biotechnology

DirectorShi Yuhong

Chen Jiong      Shi Xizhi      Wang Rixin      Xu Nianjun       Sun Xue      Zhu Dongfa    Chen Haimin      Jiang Haibo       Gong Yifu      Li Ming       Lu Xinjiang      Ni Sui      Xie Zhihao        Zhao qunfen        Li Changhong       Zhou Qianjin      Miao Liang     Chen Juanjuan         Zhang hao        Nie Li       Zhang Lin        Li Yahe       Xie Xi      Meng Fanxing  Cao jiayi      Dang Yunfei     Hu Chaoyang     Lu Jianfei     Wu Wei    Zhang Xiaoqian          Zhang Zeming        Liu Lei          Liu Hua          Liu Shixia        Wang Xinwei        Xia Silei       Du Yang      Yang Guanjun      Hu Yang      Fei Chenjie   

 

 

Department of Marine resources and Environment

DirectorZheng Zhongming

Zhang Demin      Chen Xiangrui      Li Dengfeng       Qian Yunxia        Zhu Yifeng     Zhu Jinyong       Xiong Jinbo        Wang Kai      Zhang Huajun      Qiu Qiongfen      Guo Haipeng      Hou Dandi      Yawen